Handelsbetingelser

1.
Nedenstående handelsbetingelser omfatter samtlige ordrer. Særlige aftaler skal være skriftlige for at være bindende.

2.
Priser er kun bindende når ordren er anderkendt. Priserne er eksklusiv enhver form for afgift samt udgifter til emballage, certifikater, forsikring og forsendelsesomkostninger.

3.
Tilbud er altid fritblivende.

4.
Ordrer noteres under forbehold af vellykket kultur, hjemkomst af indkøbte varer samt enhver form for force majeure (f.eks. frost), der hindrer os i at effektuere ordrerne i fuldt omfang og rettidigt. Herunder arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, vi ikke har været herre over, såsom brand, krig mv.

5.
Emballering og pakning foretages under hensyntagen til varens art, sæsonen og transportens varighed og er for købers regning.

6.
Certifikat i henhold til importlandets bestemmelser følger alle sendinger. Omkostninger i forbindelse hermed er for købers regning.

7.
Varerne leveres ab Højgård Planteskole, og forsendelsen sker for købers regning og risiko. Forsendelsen sker på bedste og billigste måde efter vort skøn, hvis køberen ikke har instrueret os specielt.

8.
Eventuelle reklamationer skal, for at kunne tages til følge, være fremsat over for os senest 5 dage efter varens ankomst til det af køberen opgivne bestemmelsessted. Eventuelt afslag i købesummen/erstatning er begrænset til og kan ikke overstige fakturabeløbet.

9.
Sælger påtager sig intet ansvar for vækst, da vejrforhold, kultiveringsforhold og lignende har afgørende betydning. Der ydes garanti for sortsægthed. Eventuel erstatning kan ikke overstige fakturabeløbet.

10.
Betaling for varerne er netto kontant. Beløb på under DKK 1.000,00 tages i efterkrav. Rentefri kredit i indtil 2 måneder fra leveringsdato ydes dog efter aftale, til os bekendte solide købere. For kredit udover 2 måneder tillægges renter med 1,5% pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadatoen. Vi forbeholder os ret til at kræve forudbetaling for allerede bekræftede ordrer med tilsagn om kredit, hvis vi modtager ugunstige oplysninger om købers økonomiske forhold.

11.
Enhver leverance sker på grundlag af følgende nærmere beskrevne ejendomsforbehold. Dette gælder også for alle fremtidige leverancer, uden at dette nødvendigvis påberåbes utrykkeligt for den enkelte leverances vedkommende:

  1. Samtlige varer leveret - også fremtidigt - forbliver vor ejendom, indtil køber har erlagt fuld og endelig betaling af samtlige mellemværender i forretningsforbindelsen mellem os og køber.
  2. Køber er berettiget til at videresælge de af ejendomsforbeholdet omfattede varer som et led i virksomhedens almindelige drift. Køber tiltransporterer os med omgående virkning samtlige fordringer, som han måtte erhverve ved videresalg til sin kunde eller tredjemand, svarende til vort tilgodehavende inkl. moms uden henseende til, om de af ejendomsforbeholdet omfattede varer er videresolgt før eller efter forarbejdning. Vi accepterer denne trasnsport. Køber er fortsat bemyndiget til at inddrive fordringen hos sin kunde. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde denne beføjelse, hvis køber ikke overholder sine betalingsforpligtelser. I dette tilfælde påhviler det køber at give os meddelelse om de os tiltransporterede fordringer og disses skyldnere, at afgive samtlige nødvendige oplysninger vedrørende inddrivelse, at stille alle påkrævede bilag til rådighed for håndhævelsen og at give meddelelse til sin kunde om transporten.
  3. En be- eller forarbejdning af de af ejendomsforbeholdet omfattede varer foretager køberen for os, uden at der for os opstår forpligtelser af nogen art i denne anledning. Ved forarbejdning, forbindelse, sammenføring eller sammenblanding af de af ejendomsforbeholdet omfattede varer og andre varer, som ikke tilhører os, erhverver vi en medejendomsret til de nye varer, svarende til forholdet mellem fakturaværdien af de af ejendomsforbeholdet omfattede varer og fakturaværdien af de øvrige varer. Køber opbevarer de nye varer vederlagsfrit for os.
  4. Til sikkerhed for vore fordringer mod køber tiltransporterer køber os ligedes sådanne fordringer, som han erhverver mod tredjemand i forbindelse med, at de af ejendomsforbeholdet omfattede varer installeres eller indlægges i en fast ejendom. Vi accepterer denne transport.
  5. Ved misligeholdelse fra købers side er vi berettiget til at tilbagetage de af ejendomsforbeholdet omfattede varer. Køber er forpligtet til at udlevere de pågældende varer til os. En sådan tilbagetagelse af varerne indebærer ikke, at kontrakten hæves, medmindre vi erklærer dette skriftligt.
  6. Køber er forpligtet til for egen regning at forsikre de af ejendomsforbeholdet omfattede varer i tilstrækkeligt omfang mod tyveri, ødelæggelse, brand og vandskade.
  7. Vi forpligter os til at frigive den os tilkommende sikkerhedsstillelse efter købers anmodning, når værdien heraf overstiger de sikrede fordringer med mere end 20%.


12.
Tvistigheder vedrørende leverancer under nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler ved byretten i Skive som værneting.